สำหรับการแสดงข้อมูลเฉพาะกรณี  
 

Part 5 : Executive Information
เป็นส่วนแสดงผลการประมวลผลข้อมูลซึ่งเป็น สารสนเทศกรณีเฉพาะ (Exception Information) สำหรับผู้บริหารเพื่อใช้เป็นสารสนเทศประกอบ ในการตัดสินใจในด้านต่างๆ และใช้ในการวางแผน ของมหาวิทยาลัย

 

 
 

Part 6 : Faculty Information
เป็นส่วนแสดงผลที่ได้รวบรวมสารสนเทศทั้งหมด และแสดงสารสนเทศเฉพาะคณะที่ Login เข้าไปในระบบ สำหรับผู้บริหารคณะ ใช้เป็นสารสนเทศประกอบในการตัดสินใจ การวางแผนของคณะ

 

 

 

Keycode :
Login Status :
ECON_KU Department
   


Faculty of Economics
50 Ngamwongwan Rd., Ladyao Chatujak Bangkok 10900
db_Started : 01-11-2553, Comments & Suggestion to fecoppk@ku.ac.th
โทรภายใน 1538 หรือ 02-579-1544 ext 5708