สำนักงานเลขานุการคณะ
   
URL : http://www.office.eco.ku.ac.th/
โทรศัพท์ : 02-579-1544
โทรสาร : 02-579-2019 ต่อ 5703
ผู้บริหาร :
บุคลากร : จำนวน 0 คน

วิสัยทัศน์

สำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจของคณะเศรษฐศาสตร์ที่เข้มแข็งเป็นเลิศในการให้บริการ

 

พันธกิจ

1. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาที่สนับสนุนการเรียน การสอน งานบริการทางวิชาการแก่สังคม งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำหน้าที่บริหารและดำเนินงานด้านธุรการ งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษา งานกิจการนิสิต งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ และงานพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ เป็นหน่วยงานสนับสนุน ประสานงานกับ หน่วยงานภายในและภายนอกคณะและมีภารกิจ รองรับนโยบายของผู้บริหาร ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยหน่วยงานดังนี้ งานบริหารและธุรการ ประกอบด้วย หน่วยสารบรรณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และหน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานการเงินและบัญชี ประกอบด้วย หน่วยการเงิน และหน่วยบัญชี งานบริการการศึกษา ประกอบด้วย หน่วยทะเบียนและประมวลผล หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ หน่วยกิจกรรมนิสิต และหน่วยการศึกษานานาชาติ งานนโยบายและแผน ประกอบด้วย หน่วยวิเคราะห์งบประมาณ หน่วยวางแผนพัฒนา หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน และหน่วยวิจัยสถาบัน งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ประกอบด้วย หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยบริหารความเสี่ยง หน่วยประเมินผู้บริหาร หน่วยสารสนเทศ และหน่วยประชาสัมพันธ์ งานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ ประกอบด้วย หน่วยจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยบริหารทรัพย์สิน หน่วยอาคารสถานที่ หน่วยยานพาหนะ หน่วยซ่อมบำรุง

 

 
การแบ่งส่วนราชการ
 Faculty of Economics
50 Ngamwongwan Rd., Ladyao Chatujak Bangkok 10900
db_Started : 01-11-2553, Comments & Suggestion to fecoppk@ku.ac.th
โทรภายใน 1538 หรือ 02-579-1544 ext 5708