ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
DEPT. OF ECONOMICS
   
URL : http://econ.eco.ku.ac.th
โทรศัพท์ : 0-561-3474, 0-2942-8048
โทรสาร : 0-2579-8739
ผู้บริหาร :
บุคลากร : จำนวน 0 คน

วิสัยทัศน์

เป็นภาควิชาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ในระดับสากล และรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์มีภารกิจในการพัฒนาและบริหารองค์ความรู้และทรัพยากรต่างๆ ผลิตบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีจริยธรรม ความรู้ ความสามารถ และประยุกต์วิชาการในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาในทุกระดับโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 

ข้อมูลทั่วไป

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกิดขึ้นพร้อมกับคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ โดยเป็นหนึ่งในสี่คณะแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยคณะเกษตร คณะสหกรณ์ คณะวนศาสตร์และคณะประมง ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันสถาปนามหาวิทยาลัย (2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486) เป็นต้นมา โดยมีชื่อว่า “คณะสหกรณ์” สถานที่ตั้งเดิมอยู่ในอาคารส่วนหนึ่งของกรมสหกรณ์ ซึ่งอยู่ติดกับวังพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ ท่าเตียน กรุงเทพมหานคร การศึกษาของคณะสหกรณ์ในสมัยแรกๆ นี้ มีแผนกวิชาอยู่ 4 แผนกด้วยกัน คือ (1) แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2) แผนกวิชาสหกรณ์ (3) แผนกวิชาบัญชี และ (4) แผนกวิชานิติศาสตร์ ต่อมาได้มีการเสนอให้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์เพื่อให้การศึกษากว้างขวางมากขึ้น และเพื่อให้นิสิตมีตลาดที่จะออกไปทำงานได้มากยิ่งขึ้น แต่จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีและเป็นประธาน ก.พ. ในขณะนั้นได้เน้นความสำคัญของสหกรณ์มากจึงให้ใช้ชื่อว่า “คณะสหกรณ์และเศรษฐศาสตร์” เมื่อมิถุนายน พ.ศ. 2495 พร้อมทั้งได้มีการปรับปรุงชื่อแผนกวิชาเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นแผนกวิชาเศรษฐศาสตร์ในช่วงเวลาเดียวกัน ต่อมาเมื่อ พฤษภาคม พ.ศ. 2499 ได้มีการเปลี่ยนชื่อคณะอีกเป็น “คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์” และได้ย้ายมาอยู่รวมกับคณะอื่นๆ ที่บางเขน เมื่อปลายปีการศึกษา 2499-2500 ในปี พ.ศ. 2509 ได้มีการเปลี่ยนชื่อคณะอีกครั้งหนึ่งเป็น “คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ” โดยเพิ่มวิชาขึ้นอีกหลายแขนงเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้ศึกษาวิชาต่างๆ กว้างขวางขึ้นอีกด้วย โดยที่แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์ได้เป็นแผนกวิชาหนึ่งของคณะนี้มาตลอด ในปี พ.ศ. 2511 ได้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้นใหม่ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความคล่องตัวในการบริหารการศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น จึงได้เปลี่ยนฐานะของแผนกวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ซึ่งรวมทั้งแผนกวิชาเศรษฐศาสตร์ด้วย) ขึ้นเป็น “ภาควิชา” ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2512 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์จึงกลายเป็น 1 ใน 6 ภาควิชาของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ การตลาด บัญชี เศรษฐศาสตร์เกษตร สหกรณ์ และบริหารธุรกิจ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2535 ได้มีการแบ่งส่วนราชการของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจออกเป็น 2 คณะ คือ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ โดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์มาจนถึงปัจจุบัน

 

 
การแบ่งส่วนราชการ
 Faculty of Economics
50 Ngamwongwan Rd., Ladyao Chatujak Bangkok 10900
db_Started : 01-11-2553, Comments & Suggestion to fecoppk@ku.ac.th
โทรภายใน 1538 หรือ 02-579-1544 ext 5708