ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
Department of Agricultural and Resource Economics
   
URL : http://agri.eco.ku.ac.th
โทรศัพท์ : 02-942-8649-51,02-579-8547
โทรสาร : 02-942-8047
ผู้บริหาร :
บุคลากร : จำนวน 0 คน

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรในการสร้างองค์ความรู้และชี้นำสังคม ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้านเศรษฐศาสตร์การเกษตร ธุรกิจการเกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม

 

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม ทันสมัยและสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก 2. สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ เพื่อชี้นำแนวทางแก้ปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร ธุรกิจการเกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. บริการทางวิชาการ สร้างเครือข่ายและมีส่วนร่วมทางวิชาการ ที่ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 4. สืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ทั้งในส่วนนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร 5. บริหารจัดการองค์กรเพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความสมานฉันท์ ความมั่นคง และการพึ่งตนเอง

 

ข้อมูลทั่วไป

เมื่อเริ่มก่อตั้งและสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกอบด้วย 4 คณะ คือ คณะเกษตร คณะสหกรณ์ คณะวนศาสตร์ และคณะประมง โดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรมีฐานะเป็นแผนกวิชาหนึ่งในคณะสหกรณ์ ซึ่งขณะนั้นมีคุณพระพิจารณ์พาณิชย์เป็นคณบดีคนแรก โดยคณะสหกรณ์ตั้งอยู่ที่บริเวณข้างวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ต่อมาในปี พ.ศ. 2495 คณะสหกรณ์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "คณะสหกรณ์และเศรษฐศาสตร์" ทั้งนี้เพื่อให้การศึกษาเป็นไปได้กว้างขวางและให้นิสิตมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น จนกระทั่งปี พ.ศ. 2499 คณะสหกรณ์และเศรษฐศาสตร์ได้ย้ายมารวมกับคณะอื่นๆ ที่บางเขนและได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์" และต่อมาในปี พ.ศ. 2509 ได้เปลี่ยนชื่อใหม่อีกครั้งเป็น "คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ" ทั้งนี้เพื่อขยายงานการศึกษาให้เหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยปรับแผนการศึกษาให้ครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์และด้านบริหารธุรกิจ ครั้นต่อมาในปี พ.ศ. 2512 มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้นใหม่เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารการศึกษา ทำให้แผนกวิชาต่างๆ ในคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเปลี่ยนฐานะเป็น "ภาควิชา" ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร พร้อมทั้งได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ จากหลักสูตรเดิมซึ่งมีระยะเวลาศึกษา 5 ปี ให้มีระยะเวลาศึกษาเพียง 4 ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร" ทั้งนี้เพื่อให้การเรียน การสอน และการวิจัยของภาควิชาฯ สามารถครอบคลุมเนื้อหาทางวิชาการทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดสรรทรัพยากรมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งปี พ.ศ. 2535 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 คณะ คือ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ โดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรเป็นหนึ่งในสามภาควิชาที่สังกัดในคณะเศรษฐศาสตร์ร่วมกับภาควิชาเศรษฐศาสตร์และภาควิชาสหกรณ์มาจนถึงปัจจุบัน

 

 
การแบ่งส่วนราชการ
 Faculty of Economics
50 Ngamwongwan Rd., Ladyao Chatujak Bangkok 10900
db_Started : 01-11-2553, Comments & Suggestion to fecoppk@ku.ac.th
โทรภายใน 1538 หรือ 02-579-1544 ext 5708