ภาควิชาสหกรณ์
DEPARTMENT OF COOPERATIVES
   
URL : http://coop.eco.ku.ac.th/
โทรศัพท์ : 0-2940-6511 และ 0-2561-3468
โทรสาร : 0-2940-6511 และ 0-2561-3468 ต่อ 102
ผู้บริหาร :
บุคลากร : จำนวน 0 คน

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านวิชาการสหกรณ์และชุมชน

 

พันธกิจ

1. สร้างบัณฑิตที่มีปัญญา และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม 2. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางสหกรณ์ ชุมชน และเศรษฐศาสตร์สังคม 3. ให้บริการทางวิชาการทางด้านสหกรณ์ ชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐศาสตร์สังคม 4. สานต่อนโยบายด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

ข้อมูลทั่วไป

ในการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2486 นั้น คณะสหกรณ์นับเป็นหนึ่งในสี่คณะแรกของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบไปด้วย คณะเกษตร คณะสหกรณ์ คณะวนศาสตร์ และคณะประมง โดยที่คณะสหกรณ์ได้จัดการเรียนการสอนอยู่ในบริเวณอาคารส่วนหนึ่งของกรมสหกรณ์ ซึ่งอยู่ติดกับวังพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ท่าเตรียน กรุงเทพมหานคร การจัดการการศึกษาของคณะสหกรณ์ในสมัยแรกนี้แบ่งเป็น 4 แผนกวิชา คือ 1)แผนกวิชา สหกรณ์ 2)แผนกวิชา เศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3)แผนกวิชา บัญชี 4)แผนกวิชา นิติศาสตร์ ในระยะต่อมาได้มีการพิจารณาเห็นควรให้คณะฯ ขยายการให้การศึกษาออกไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้มีการปรับโครงสร้างคณะฯ และได้มีการเปลี่ยนชื่อคณะฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวการขยายตัวดังกล่าวเป็นลำดับมา กล่าวคือ คณะสหกรณ์ (กุมภาพันธ์ 2486) คณะสหกรณ์และเศรษฐศาสตร์ (มิถุนายน 2495) คณะเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์ (พฤษภาคม 2499) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (มีนาคม 2509) คณะเศรษฐศาสตร์ (ธันวาคม 2535) โดยแบ่งแยกเป็น 2 คณะ โดยแผนกวิชาสหกรณ์ได้เปลี่ยนฐานะเรื่อยมาเป็นภาควิชาสหกรณ์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน

 

 
การแบ่งส่วนราชการ
 Faculty of Economics
50 Ngamwongwan Rd., Ladyao Chatujak Bangkok 10900
db_Started : 01-11-2553, Comments & Suggestion to fecoppk@ku.ac.th
โทรภายใน 1538 หรือ 02-579-1544 ext 5708