ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
   
URL : http://caer.eco.ku.ac.th
โทรศัพท์ : 02-561-5037
โทรสาร : 02-561-5037 ต่อ 16
ผู้บริหาร :
บุคลากร : จำนวน 0 คน

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เสริมสร้างงานวิจัยและงานบริการวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ที่ตอบสนองและรับผิดชอบต่อสังคม

 

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และงานบริการวิชาการที่มีคุณภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม 2. พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีศักยภาพ เพื่อให้เกิดความพร้อมและมีจิตสำนึกร่วมกันในการประกอบภารกิจของศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

 

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เป็นหน่วยงานของคณะเศรษฐศาสตร์ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะ การดำเนินงานในปัจจุบันมีการเลือกตั้งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ทุกวาระ 2 ปีและมีการบริหารงานในรูป คณะกรรมการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ภายใต้การประสานงานของภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และภาค วิชาสหกรณ์

 

 
การแบ่งส่วนราชการ
 Faculty of Economics
50 Ngamwongwan Rd., Ladyao Chatujak Bangkok 10900
db_Started : 01-11-2553, Comments & Suggestion to fecoppk@ku.ac.th
โทรภายใน 1538 หรือ 02-579-1544 ext 5708