ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
   
URL : http://www.grad.eco.ku.ac.th/
โทรศัพท์ : 0-2562-0232, 0-2942-8046, 0-2940-6343
โทรสาร : 0-2942-8046 ต่อ 802-804 และ 0-2942-8524
ผู้บริหาร :
บุคลากร : จำนวน 0 คน

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนการผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีการบริการที่เป็นเลิศ

 

พันธกิจ

บริหารงานธุรการ สนับสนุนงานวิชาการ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร์ และจัดให้มีการบริหารจัดการ รวมทั้งการให้บริการนิสิต อาจารย์ และบุคคลทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ข้อมูลทั่วไป

ในปี พ.ศ. 2549 เพื่อให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการประสานการบริหารโครงการระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ ทั้งในส่วนงานด้านธุรการและการสนับสนุนการจัดการศึกษาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษในทุกสาขาของคณะเศรษฐศาสตร์ ให้มีความเป็นเอกภาพ เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ลดความซ้ำซ้อนในการจัดหาทรัพยากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดความคุ้มค่า จึงมีการจัดตั้งศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ ขึ้นเป็นหน่วยงานในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และให้แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 2 งาน ประกอบด้วย งานบริหารงานทั่วไปและธุรการ และงานบริการการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา

 

 
การแบ่งส่วนราชการ
 Faculty of Economics
50 Ngamwongwan Rd., Ladyao Chatujak Bangkok 10900
db_Started : 01-11-2553, Comments & Suggestion to fecoppk@ku.ac.th
โทรภายใน 1538 หรือ 02-579-1544 ext 5708