ศูนย์กิจการนานาชาติคณะเศรษฐศาสตร์
   
URL : http://ecia.eco.ku.ac.th/
โทรศัพท์ : 0-25792800 ภายใน 5602-5603
โทรสาร : 0-25792801
ผู้บริหาร :
บุคลากร : จำนวน 0 คน

วิสัยทัศน์

 

พันธกิจ

 

ข้อมูลทั่วไป

ทำหน้าที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกในการบริหารงานด้านวิเทศสัมพันธ์ รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติของคณะเศรฐศาสตร์ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 
การแบ่งส่วนราชการ
 Faculty of Economics
50 Ngamwongwan Rd., Ladyao Chatujak Bangkok 10900
db_Started : 01-11-2553, Comments & Suggestion to fecoppk@ku.ac.th
โทรภายใน 1538 หรือ 02-579-1544 ext 5708