โครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาเศรษบศาสตร์กาารประกอบการ (นานาชาติ)
   
URL : http://www.eeba.eco.ku.ac.th
โทรศัพท์ : 02-579-1544 ต่อ 5602-3
โทรสาร :
ผู้บริหาร :
บุคลากร : จำนวน 0 คน

วิสัยทัศน์

 

พันธกิจ

 

ข้อมูลทั่วไป

 

 
การแบ่งส่วนราชการ
 Faculty of Economics
50 Ngamwongwan Rd., Ladyao Chatujak Bangkok 10900
db_Started : 01-11-2553, Comments & Suggestion to fecoppk@ku.ac.th
โทรภายใน 1538 หรือ 02-579-1544 ext 5708