คณะเศรษฐศาสตร์
Faculty of Economics
   
URL : http://www.eco.ku.ac.th
โทรศัพท์ : 0-2579-1544, 0-2579-2019
โทรสาร : 0-2579-2147
ผู้บริหาร :
บุคลากร : จำนวน 0 คน

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ก้าวนำ ร่วมมือสรรค์สร้างองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์สู่สากล และรับผิดชอบต่อสังคม

 

พันธกิจ

1. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร 2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ 3. สร้างสรรค์งานวิจัยที่่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 4. บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และนานาชาติ 5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และผสมผสานความเป็นไทยเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดอย่างเหมาะสม

 

ข้อมูลทั่วไป

คณะเศรษฐศาสตร์ประกอบด้วย 3 ภาควิชา คือ (1) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (2) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (3) ภาควิชาสหกรณ์ และ 5 หน่วยงานสนับสนุน คือ (1) สำนักงานเลขานุการคณะฯ (2) ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (3) ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ (4) สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (5) ศูนย์กิจการนานาชาติ

 

 
การแบ่งส่วนราชการ
 Faculty of Economics
50 Ngamwongwan Rd., Ladyao Chatujak Bangkok 10900
db_Started : 01-11-2553, Comments & Suggestion to fecoppk@ku.ac.th
โทรภายใน 1538 หรือ 02-579-1544 ext 5708