คณะเศรษฐศาสตร์
Faculty of Economics
   
URL : http://www.eco.ku.ac.th
โทรศัพท์ : 0-2579-1544, 0-2579-2019
โทรสาร : 0-2579-2147
ผู้บริหาร :
1.ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร. นุชนาถ มั่งคั่งคณบดี
2.ผู้ช่วยศาสตราจาย์ วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์รองคณบดีฝ่ายบริหาร
3.รองศาสตราจาย์ ดร. ชลลดา หลวงพิทักษ์ผู้ช่ายคณบดีฝ่ายวิชาการ
4.อาจารย์ ไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์รองคณบดีฝ่ายการเงิน
5.ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภารองคณบดีฝ่ายวิจัย/ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
6.ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ผศ. อุ่นกัง แซ่ลิ้มรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
7.ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร. อภิชาต ดะลุณเพธย์รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์/ประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์กิจการนานาชาติ
8.อาจารย์ ดร. ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
9.อาจารย์ ดร. สรวัฒน์ วิศาลาภรณ์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
10.อาจารย์ ดร. พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
11.อาจารย์ ดร. สมหมาย อุดมวิทิตผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสือสารองค์กร
12.อาจารย์ ดร. ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากรหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์
13.อาจารย์ ดร. เดชรัต สุขกำเนิดหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
14.ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร. ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์หัวหน้าภาควิชาสหกรณ์
15.อาจารย์ รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาทผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
16.รองศาสตราจาย์ ดร. วินัย พุทธกูลประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บัณฑิตศึกษา
17.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วนิดา กมลจินดาหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
18.ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร. กนกวรรณ จันทร์เจริญชัยเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ
บุคลากรทั้งหมด : จำนวน 247 คน

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ก้าวนำ ร่วมมือสรรค์สร้างองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์สู่สากล และรับผิดชอบต่อสังคม

 

พันธกิจ

1. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร 2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ 3. สร้างสรรค์งานวิจัยที่่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 4. บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และนานาชาติ 5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และผสมผสานความเป็นไทยเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดอย่างเหมาะสม

 

ข้อมูลทั่วไป

คณะเศรษฐศาสตร์ประกอบด้วย 3 ภาควิชา คือ (1) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (2) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (3) ภาควิชาสหกรณ์ และ 5 หน่วยงานสนับสนุน คือ (1) สำนักงานเลขานุการคณะฯ (2) ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (3) ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ (4) สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (5) ศูนย์กิจการนานาชาติ

 

 
การแบ่งส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการผู้บริหารโทรศัพท์/โทรสาร
1. คณะเศรษฐศาสตร์-ไม่ได้บันทึก-โทรศัพท์ 0-2579-1544, 0-2579-2019
โทรสาร 0-2579-2147
2. สำนักงานเลขานุการคณะนางสาว อังสนา สุกจั่นโทรศัพท์ 02-579-1544
โทรสาร 02-579-2019 ต่อ 5703
3. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ อาจารย์ ดร. ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากรโทรศัพท์ 0-561-3474, 0-2942-8048
โทรสาร 0-2579-8739
4. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรอาจารย์ ดร. เดชรัต สุขกำเนิดโทรศัพท์ 02-942-8649-51,02-579-8547
โทรสาร 02-942-8047
5. ภาควิชาสหกรณ์ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร. ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์โทรศัพท์ 0-2940-6511 และ 0-2561-3468
โทรสาร 0-2940-6511 และ 0-2561-3468 ต่อ 102
6. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภาโทรศัพท์ 02-561-5037
โทรสาร 02-561-5037 ต่อ 16
7. ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์นาง สุวรรณี ศิริวัฒนสาธรโทรศัพท์ 0-2562-0232, 0-2942-8046, 0-2940-6343
โทรสาร 0-2942-8046 ต่อ 802-804 และ 0-2942-8524
8. สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์รองศาสตราจาย์ จุฑาทิพย์ ภัทราวาทโทรศัพท์ 02-9406300
โทรสาร 02-9406300
9. ศูนย์กิจการนานาชาติคณะเศรษฐศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร. อภิชาต ดะลุณเพธย์โทรศัพท์ 0-25792800 ภายใน 5602-5603
โทรสาร 0-25792801
10. โครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต -ไม่ได้บันทึก-โทรศัพท์ 02-579-1544 ต่อ 5602-3
โทรสาร
 Faculty of Economics
50 Ngamwongwan Rd., Ladyao Chatujak Bangkok 10900
db_Started : 01-11-2553, Comments & Suggestion to fecoppk@ku.ac.th
โทรภายใน 1538 หรือ 02-579-1544 ext 5708