ชื่อรายงาน : ข้อมูลประวัติบุคลากร อย่างละเอียด รหัสรายงาน : P01.4
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
วนิดา   กมลจินดา
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ตำแหน่งทางบริหาร : หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
หัวหน้างานนโยบายและแผน
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
โทรศัพท์ภายใน :
สังกัด : สำนักงานเลขานุการคณะ-งานนโยบายและแผน
ระดับการศึกษา :
วุฒิปัจจุบัน
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
 
 
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือ ความสนใจ
1. เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน
2. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
1. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และอุตสาหกรรม
2. เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
การฝึกอบรม / ประชุม / สัมนา (ภายในประเทศ)
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
การฝึกอบรม / ประชุม / สัมนา (ต่างประเทศ)
-ไม่มี-
คณะกรรมการย่อย
 


Faculty of Economics
50 Ngamwongwan Rd., Ladyao Chatujak Bangkok 10900
db_Started : 01-11-2553, Comments & Suggestion to fecoppk@ku.ac.th
โทรภายใน 1538 หรือ 02-579-1544 ext 5708