ชื่อรายงาน : ข้อมูลประวัติบุคลากร อย่างละเอียด รหัสรายงาน : P01.4
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
อุ่นกัง   แซ่ลิ้ม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจาย์  
ตำแหน่งทางบริหาร : รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
โทรศัพท์ภายใน :
สังกัด : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ -สำนักงานภาควิชาเศรษฐศาสตร์
ระดับการศึกษา :
วุฒิปัจจุบัน
M.A.(Economics)
 
 
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือ ความสนใจ
1. เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน
2. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
1. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และอุตสาหกรรม
2. เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
การฝึกอบรม / ประชุม / สัมนา (ภายในประเทศ)
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
 • 22 - 22 มกราคม 2556, "เรื่องเล่าบ่ายนี้", ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์, ห้องประชุมใหญ่ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
พ.ศ. 2557
การฝึกอบรม / ประชุม / สัมนา (ต่างประเทศ)
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
การให้บริการสังคม/ชุมชน - วิทยากรให้หน่วยงานภายนอก - คณะทำงาน
คณะกรรมการอื่นๆ
ผลงานวิจัย
 • 2555, การสูญเสียรายได้ของแรงงาน‎จากการสูบยาสูบ กรณีประเทศ‎ไทย‎
 • 2556, การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบที่มีต่อการบริโภคยาสูบและรายได้รัฐบาล : กรณีประเทศไทย
 •  


  Faculty of Economics
  50 Ngamwongwan Rd., Ladyao Chatujak Bangkok 10900
  db_Started : 01-11-2553, Comments & Suggestion to fecoppk@ku.ac.th
  โทรภายใน 1538 หรือ 02-579-1544 ext 5708