ชื่อรายงาน : ข้อมูลประวัติบุคลากร อย่างละเอียด รหัสรายงาน : P01.4
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ณรงค์   กู้เจริญประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจาย์  
ตำแหน่งทางบริหาร : หัวหน้าภาควิชาสหกรณ์
หัวหน้าภาควิชาสหกรณ์
โทรศัพท์ภายใน :
สังกัด : ภาควิชาสหกรณ์-สำนักงานภาควิชาสหกรณ์
ระดับการศึกษา :
วุฒิปัจจุบัน
D.B.A.(Management)
 
 
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือ ความสนใจ
1. เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน
2. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
1. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และอุตสาหกรรม
2. เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
การฝึกอบรม / ประชุม / สัมนา (ภายในประเทศ)
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2557
การฝึกอบรม / ประชุม / สัมนา (ต่างประเทศ)
พ.ศ. 2555
การให้บริการสังคม/ชุมชน - วิทยากรให้หน่วยงานภายนอก - คณะทำงาน
สิ่งตีพิมพ์ และเอกสารเผยแพร่
  • 2555, การประเมินผลยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร: กรณีศึกษากระเจี๊ยบเขียว , ไม่มี , นำเสนอในโครงการประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้งที่ 1 เพื่อร่วมเทิดไท้ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหัวข้อ "อุตสาหกรรมเกษตรไทยเทิดไท้องค์ราชันย์" จัดโดย คณะอุตสาหกรรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 7 ก.ย. 2555 โดยได้รับทุนสนุบสนุนจากภายในคณะ
  •  


    Faculty of Economics
    50 Ngamwongwan Rd., Ladyao Chatujak Bangkok 10900
    db_Started : 01-11-2553, Comments & Suggestion to fecoppk@ku.ac.th
    โทรภายใน 1538 หรือ 02-579-1544 ext 5708