ชื่อรายงาน : ข้อมูลประวัติบุคลากร อย่างละเอียด รหัสรายงาน : P01.4
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สมหมาย   อุดมวิทิต
ตำแหน่ง : อาจารย์  
ตำแหน่งทางบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสือสารองค์กร
โทรศัพท์ภายใน :
สังกัด : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ -สำนักงานภาควิชาเศรษฐศาสตร์
ระดับการศึกษา :
วุฒิปัจจุบัน
ปร.ด. เศรษฐศาสตร์เกษตร
 
 
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือ ความสนใจ
1. เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน
2. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
1. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และอุตสาหกรรม
2. เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
การฝึกอบรม / ประชุม / สัมนา (ภายในประเทศ)
พ.ศ. 2555
การฝึกอบรม / ประชุม / สัมนา (ต่างประเทศ)
พ.ศ. 2554
การให้บริการสังคม/ชุมชน - วิทยากรให้หน่วยงานภายนอก - คณะทำงาน
คณะกรรมการอื่นๆ
ผลงานวิจัย
 • 2555, การสำรวจความต้องการความคาดหวัง และความพึงพอใจและ‎ไม่พึงพอใจของผู้รับ บริการ และ‎ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนัก‎งานปลัดกระทรวงเกษตรและ‎สหกรณ์ ปีงบประมาณ ‎พ‎.‎ศ‎.‎2555‎
 • 2555, การสำรวจความต้องการความคาดหวัง และความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
 • 2556, โครงการสำรวจความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 •  


  Faculty of Economics
  50 Ngamwongwan Rd., Ladyao Chatujak Bangkok 10900
  db_Started : 01-11-2553, Comments & Suggestion to fecoppk@ku.ac.th
  โทรภายใน 1538 หรือ 02-579-1544 ext 5708