ชื่อรายงาน : ข้อมูลประวัติบุคลากร อย่างละเอียด รหัสรายงาน : P01.4
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ศักดิ์สิทธิ์   บุศยพลากร
ตำแหน่ง : อาจารย์  
ตำแหน่งทางบริหาร : หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์
โทรศัพท์ภายใน :
สังกัด : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ -สำนักงานภาควิชาเศรษฐศาสตร์
ระดับการศึกษา :
วุฒิปัจจุบัน
Ph.D.(International Economics)
 
 
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือ ความสนใจ
1. เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน
2. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
1. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และอุตสาหกรรม
2. เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
การฝึกอบรม / ประชุม / สัมนา (ภายในประเทศ)
พ.ศ. 2555
 • 01 - 01 มิถุนายน 2555, FETCO Annual Conference 2012 (WEFEA 2012 side event) "Redefining Opportunities through the Regions'Connectivity", สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (สธท) โดยความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
 • 05 - 07 มิถุนายน 2557, KU-KM Facilitator, กองการเจ้าหน้าที่ สำนักอธิการบดี ม.เกษตรศาสตร์, อิงธาร รีสอร์ท นครนายก
 • 30 กรกฏาคม - 01 สิงหาคม 2557, TQA Criteria, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, โรงแรมอิมพิเรียล กรุงเทพฯ
การฝึกอบรม / ประชุม / สัมนา (ต่างประเทศ)
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
การให้บริการสังคม/ชุมชน - วิทยากรให้หน่วยงานภายนอก - คณะทำงาน
คณะกรรมการภายในคณะ
คณะกรรมการอื่นๆ
ผลงานวิจัย
 • 2553, สถานะและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทย: กรณีศึกษากลุ่ม การสืบทอดทางวัฒนธรรมและศิลปะ , Status and Development Approach for Creative Economy in Thailand: A Case of Cultural Heritage and Arts Sector
 • 2554, แนวทางการพัฒนา OTOP ในเขตภาคเหนือ
 • 2556, การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารในภาคตะวันตก กรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัด สมุทรสงคราม
 • 2556, โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อระบบการอำนวยความยุติธรรม
 •  


  Faculty of Economics
  50 Ngamwongwan Rd., Ladyao Chatujak Bangkok 10900
  db_Started : 01-11-2553, Comments & Suggestion to fecoppk@ku.ac.th
  โทรภายใน 1538 หรือ 02-579-1544 ext 5708