ชื่อรายงาน : ข้อมูลประวัติบุคลากร อย่างละเอียด รหัสรายงาน : P01.4
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
วลัยภรณ์   อัตตะนันทน์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจาย์  
ตำแหน่งทางบริหาร : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
โทรศัพท์ภายใน :
สังกัด : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ -สำนักงานภาควิชาเศรษฐศาสตร์
ระดับการศึกษา :
วุฒิปัจจุบัน
ศ.ม.(ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ),บธ.ม.(การเงิน)
 
 
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือ ความสนใจ
1. เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน
2. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
1. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และอุตสาหกรรม
2. เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
การฝึกอบรม / ประชุม / สัมนา (ภายในประเทศ)
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
 • 22 - 22 มกราคม 2556, "เรื่องเล่าบ่ายนี้", ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์, ห้องประชุมใหญ่ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
พ.ศ. 2557
 • 21 - 21 พฤษภาคม 2557, ้How to get ready for AEC, คณะกรรมการจัดการความรู้ม.เกษตรศาสตร์ และกองการเจ้าหน้าที่, อาคารสารนิเทศ 50ปี
 • 05 - 07 มิถุนายน 2557, KU-KM Facilitator, กองการเจ้าหน้าที่ สำนักอธิการบดี ม.เกษตรศาสตร์, อิงธาร รีสอร์ท นครนายก
การฝึกอบรม / ประชุม / สัมนา (ต่างประเทศ)
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
การให้บริการสังคม/ชุมชน - วิทยากรให้หน่วยงานภายนอก - คณะทำงาน
คณะกรรมการภายในคณะ
คณะกรรมการอื่นๆ
ผลงานวิจัย
 • 2554, การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทยในกรุงเทพมหานคร
 •  


  Faculty of Economics
  50 Ngamwongwan Rd., Ladyao Chatujak Bangkok 10900
  db_Started : 01-11-2553, Comments & Suggestion to fecoppk@ku.ac.th
  โทรภายใน 1538 หรือ 02-579-1544 ext 5708