ชื่อรายงาน : ข้อมูลประวัติบุคลากร อย่างละเอียด รหัสรายงาน : P01.4
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ชลลดา   หลวงพิทักษ์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจาย์  
ตำแหน่งทางบริหาร : ผู้ช่ายคณบดีฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ภายใน :
สังกัด : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ -สำนักงานภาควิชาเศรษฐศาสตร์
ระดับการศึกษา :
วุฒิปัจจุบัน
Ph.D. (Economics)
 
 
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือ ความสนใจ
1. เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน
2. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
1. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และอุตสาหกรรม
2. เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
การฝึกอบรม / ประชุม / สัมนา (ภายในประเทศ)
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2557
การฝึกอบรม / ประชุม / สัมนา (ต่างประเทศ)
พ.ศ. 2555
การให้บริการสังคม/ชุมชน - วิทยากรให้หน่วยงานภายนอก - คณะทำงาน
คณะกรรมการอื่นๆ
ผลงานวิจัย
 • 2555, การศึกษาผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐศาสตร์ของนโยบาย‎ เกลือเสริมไอโอดีน‎
 • 2555, การศึกษาผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐศาสตร์ของนโยบายเกลือเสริมไอโอดีน , The Socio-Economic Impact of Universal Salt Iodization Implementation in Thailand
 • 2555, บทบาทของการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนของไทยที่มีผลต่อการขจัดความยากจน
 • 2556, การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกล่องพร้อมรับประทานชนิดแช่‎เย็นของร้านสะดวกซื้อ ใน‎ประเทศไทย‎
 • 2556, การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกล่องพร้อมรับประทานชนิดแช่เย็นของร้านสะดวกซื้อในประเทศไำทย
 • 2556, พฤติกรรมการซื้ออาหารกล่องพร้อมรับประทานชนิดแช่เย็น‎จากร้านสะดวกซื้อ ‎7 ‎- ‎Eleven ‎ในเขตกรุงเทพมหานครและ‎ปริมณฑล‎
 •  


  Faculty of Economics
  50 Ngamwongwan Rd., Ladyao Chatujak Bangkok 10900
  db_Started : 01-11-2553, Comments & Suggestion to fecoppk@ku.ac.th
  โทรภายใน 1538 หรือ 02-579-1544 ext 5708