ชื่อรายงาน : ข้อมูลประวัติบุคลากร อย่างละเอียด รหัสรายงาน : P01.4
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
กนกวรรณ   จันทร์เจริญชัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจาย์  
ตำแหน่งทางบริหาร : เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ
โทรศัพท์ภายใน :
สังกัด : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ -สำนักงานภาควิชาเศรษฐศาสตร์
ระดับการศึกษา :
วุฒิปัจจุบัน
Ph.D.(International Economics, Economics Development)
 
 
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือ ความสนใจ
1. เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน
2. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
1. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และอุตสาหกรรม
2. เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
การฝึกอบรม / ประชุม / สัมนา (ภายในประเทศ)
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
การฝึกอบรม / ประชุม / สัมนา (ต่างประเทศ)
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
การให้บริการสังคม/ชุมชน - วิทยากรให้หน่วยงานภายนอก - คณะทำงาน
คณะกรรมการภายในคณะ
คณะกรรมการอื่นๆ
ผลงานวิจัย
  • 2554, การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันกรณีโฮมสเตย์ไทย , Study on Tourist's Behavior and Competitiveness Promotion in the Case of Thai Homestay
  •  


    Faculty of Economics
    50 Ngamwongwan Rd., Ladyao Chatujak Bangkok 10900
    db_Started : 01-11-2553, Comments & Suggestion to fecoppk@ku.ac.th
    โทรภายใน 1538 หรือ 02-579-1544 ext 5708