ชื่อรายงาน : ข้อมูลประวัติบุคลากร อย่างละเอียด รหัสรายงาน : P01.4
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
กัมปนาท   เพ็ญสุภา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจาย์  
ตำแหน่งทางบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวิจัย/ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
เธœเธนเน‰เธญเธณเธ™เธงเธขเธเธฒเธฃเธจเธนเธ™เธขเนŒเธงเธดเธˆเธฑเธขเน€เธจเธฃเธฉเธเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเธ›เธฃเธฐเธขเธธเธเธ•เนŒ
โทรศัพท์ภายใน :
สังกัด : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร-ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
ระดับการศึกษา :
วุฒิปัจจุบัน
Ph.D.(Regional and Rural Development Planning)
 
 
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือ ความสนใจ
1. เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน
2. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
1. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และอุตสาหกรรม
2. เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
การฝึกอบรม / ประชุม / สัมนา (ภายในประเทศ)
พ.ศ. 2557
การฝึกอบรม / ประชุม / สัมนา (ต่างประเทศ)
-ไม่มี-
ผลงานวิจัย
 • 2554, กลไกการวิจัยและพัฒนาด้าน‎การเกษตรและอุตสาหกรรม‎อาหารเพื่อรองรับการเป็น‎ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน‎ปี พ‎.‎ศ‎. ‎๒๕๕๘‎
 • 2554, การศึกษาวิเคราะห์นโยบายติดตามและประเมินนโยบายระหว่างประเทศ
 • 2554, การศึกษาศักยภาพของประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2
 • 2554, การศึกษาศักยภาพของประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2 , mmmmmmm
 • 2554, การเสริมสร้างขีดสมรรถนะการตลาดสมัยใหม่สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว , mmm
 • 2554, ผลกระทบนโยบายการเงินการคลังต่อการส่งออกของไทย , mmm
 • 2555, การเตรียมความพร้อมภาคเกษตรสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 2558
 • 2555, การศึกษาศักยภาพ และลู่ทางการลงทุนในภาคการประมงของผู้ประกอบการไทยในประเทศสมาชิกอาเซียน
 • 2556, โครงการศึกษาผลกระทบในการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปบังคับเพื่อรองรับ AEC
 •  


  Faculty of Economics
  50 Ngamwongwan Rd., Ladyao Chatujak Bangkok 10900
  db_Started : 01-11-2553, Comments & Suggestion to fecoppk@ku.ac.th
  โทรภายใน 1538 หรือ 02-579-1544 ext 5708