ชื่อรายงาน : ข้อมูลประวัติบุคลากร อย่างละเอียด รหัสรายงาน : P01.4
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
นุชนาถ   มั่งคั่ง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจาย์  
ตำแหน่งทางบริหาร : คณบดี
โทรศัพท์ภายใน :
สังกัด : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร-ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
ระดับการศึกษา :
วุฒิปัจจุบัน
Ph.D.(Agricultural Economics)
 
 
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือ ความสนใจ
1. เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน
2. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
1. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และอุตสาหกรรม
2. เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
การฝึกอบรม / ประชุม / สัมนา (ภายในประเทศ)
พ.ศ. 2557
การฝึกอบรม / ประชุม / สัมนา (ต่างประเทศ)
-ไม่มี-
ผลงานวิจัย
 • 2554, การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำสา ประเทศไทย , mmm
 • 2555, ทดสอบ ผู้วิจัยร่วม ภายนอก คณะ , -
 •  


  Faculty of Economics
  50 Ngamwongwan Rd., Ladyao Chatujak Bangkok 10900
  db_Started : 01-11-2553, Comments & Suggestion to fecoppk@ku.ac.th
  โทรภายใน 1538 หรือ 02-579-1544 ext 5708