ชื่อรายงาน : ข้อมูลประวัติบุคลากร อย่างละเอียด รหัสรายงาน : P01.4
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
อภิชาต   ดะลุณเพธย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจาย์  
ตำแหน่งทางบริหาร : ประธานดำเนินงานศูนย์กิจการนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์/ประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์กิจการนานาชาติ
โทรศัพท์ภายใน :
สังกัด : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร-ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
ระดับการศึกษา :
วุฒิปัจจุบัน
Ph.D.(Economis)
 
 
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือ ความสนใจ
1. เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน
2. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
1. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และอุตสาหกรรม
2. เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
การฝึกอบรม / ประชุม / สัมนา (ภายในประเทศ)
พ.ศ. 2557
การฝึกอบรม / ประชุม / สัมนา (ต่างประเทศ)
-ไม่มี-
ผลงานวิจัย
 • 2554, การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
 • 2554, การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของลิ้นจี่ (ปีที่ 1) , nnnn
 •  


  Faculty of Economics
  50 Ngamwongwan Rd., Ladyao Chatujak Bangkok 10900
  db_Started : 01-11-2553, Comments & Suggestion to fecoppk@ku.ac.th
  โทรภายใน 1538 หรือ 02-579-1544 ext 5708