ชื่อรายงาน : รายชื่อหน่วยงานระดับคณะ เพื่อดูรายงานประจำปีคณะ รหัสรายงาน : U02
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ชื่อหน่วยงานสำนักงานเลขานุการคณะ
URL http://www.office.eco.ku.ac.th/
Tel : 02-579-1544
Fax 02-579-2019 ต่อ 5703
คณบดี/ผู้บริหารนางสาว อังสนา สุกจั่น
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 59 คน [ แยกเป็นสายอาจารย์จำนวน 5 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 54 คน ]
ข้อมูลผลการดำเนินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 |พ.ศ. 2551 |
แผนงานโครงการประจำปี พ.ศ. 2550 |พ.ศ. 2551 |
รายงานประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2550 |พ.ศ. 2551 |
ชื่อหน่วยงานภาควิชาเศรษฐศาสตร์
URL http://econ.eco.ku.ac.th
Tel : 0-561-3474, 0-2942-8048
Fax 0-2579-8739
คณบดี/ผู้บริหารนาย ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 68 คน [ แยกเป็นสายอาจารย์จำนวน 48 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 20 คน ]
ข้อมูลผลการดำเนินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 |พ.ศ. 2551 |
แผนงานโครงการประจำปี พ.ศ. 2550 |พ.ศ. 2551 |
รายงานประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2550 |พ.ศ. 2551 |
ชื่อหน่วยงานภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
URL http://agri.eco.ku.ac.th
Tel : 02-942-8649-51,02-579-8547
Fax 02-942-8047
คณบดี/ผู้บริหารนาย เดชรัต สุขกำเนิด
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 54 คน [ แยกเป็นสายอาจารย์จำนวน 44 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 10 คน ]
ข้อมูลผลการดำเนินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 |พ.ศ. 2551 |
แผนงานโครงการประจำปี พ.ศ. 2550 |พ.ศ. 2551 |
รายงานประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2550 |พ.ศ. 2551 |
ชื่อหน่วยงานภาควิชาสหกรณ์
URL http://coop.eco.ku.ac.th/
Tel : 0-2940-6511 และ 0-2561-3468
Fax 0-2940-6511 และ 0-2561-3468 ต่อ 102
คณบดี/ผู้บริหารนาย ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 26 คน [ แยกเป็นสายอาจารย์จำนวน 23 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 3 คน ]
ข้อมูลผลการดำเนินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 |พ.ศ. 2551 |
แผนงานโครงการประจำปี พ.ศ. 2550 |พ.ศ. 2551 |
รายงานประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2550 |พ.ศ. 2551 |
ชื่อหน่วยงานศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
URL http://caer.eco.ku.ac.th
Tel : 02-561-5037
Fax 02-561-5037 ต่อ 16
คณบดี/ผู้บริหารนาย กัมปนาท เพ็ญสุภา
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 1 คน [ แยกเป็นสายอาจารย์จำนวน 0 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 1 คน ]
ข้อมูลผลการดำเนินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 |พ.ศ. 2551 |
แผนงานโครงการประจำปี พ.ศ. 2550 |พ.ศ. 2551 |
รายงานประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2550 |พ.ศ. 2551 |
ชื่อหน่วยงานศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
URL http://www.grad.eco.ku.ac.th/
Tel : 0-2562-0232, 0-2942-8046, 0-2940-6343
Fax 0-2942-8046 ต่อ 802-804 และ 0-2942-8524
คณบดี/ผู้บริหารนาง สุวรรณี ศิริวัฒนสาธร
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 22 คน [ แยกเป็นสายอาจารย์จำนวน 0 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 22 คน ]
ข้อมูลผลการดำเนินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 |พ.ศ. 2551 |
แผนงานโครงการประจำปี พ.ศ. 2550 |พ.ศ. 2551 |
รายงานประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2550 |พ.ศ. 2551 |
ชื่อหน่วยงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
URL http://www.cai.ku.ac.th/
Tel : 02-9406300
Fax 02-9406300
คณบดี/ผู้บริหารนาง จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 4 คน [ แยกเป็นสายอาจารย์จำนวน 1 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 3 คน ]
ข้อมูลผลการดำเนินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 |พ.ศ. 2551 |
แผนงานโครงการประจำปี พ.ศ. 2550 |พ.ศ. 2551 |
รายงานประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2550 |พ.ศ. 2551 |
ชื่อหน่วยงานศูนย์กิจการนานาชาติคณะเศรษฐศาสตร์
URL http://ecia.eco.ku.ac.th/
Tel : 0-25792800 ภายใน 5602-5603
Fax 0-25792801
คณบดี/ผู้บริหารนาย อภิชาต ดะลุณเพธย์
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 9 คน [ แยกเป็นสายอาจารย์จำนวน 0 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 9 คน ]
ข้อมูลผลการดำเนินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 |พ.ศ. 2551 |
แผนงานโครงการประจำปี พ.ศ. 2550 |พ.ศ. 2551 |
รายงานประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2550 |พ.ศ. 2551 |
ชื่อหน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์
URL http://www.eco.ku.ac.th
Tel : 0-2579-1544, 0-2579-2019
Fax 0-2579-2147
คณบดี/ผู้บริหาร
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 1 คน [ แยกเป็นสายอาจารย์จำนวน 1 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 0 คน ]
ข้อมูลผลการดำเนินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 |พ.ศ. 2551 |
แผนงานโครงการประจำปี พ.ศ. 2550 |พ.ศ. 2551 |
รายงานประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2550 |พ.ศ. 2551 |
ชื่อหน่วยงานโครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
URL http://www.eeba.eco.ku.ac.th
Tel : 02-579-1544 ต่อ 5602-3
Fax
คณบดี/ผู้บริหาร
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 0 คน [ แยกเป็นสายอาจารย์จำนวน 0 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 0 คน ]
ข้อมูลผลการดำเนินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 |พ.ศ. 2551 |
แผนงานโครงการประจำปี พ.ศ. 2550 |พ.ศ. 2551 |
รายงานประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2550 |พ.ศ. 2551 |


Faculty of Economics
50 Ngamwongwan Rd., Ladyao Chatujak Bangkok 10900
db_Started : 01-11-2553, Comments & Suggestion to fecoppk@ku.ac.th
โทรภายใน 1538 หรือ 02-579-1544 ext 5708