ชื่อรายงาน : รายการ Benchmark เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ในด้านต่างๆ ระหว่างคณะ รหัสรายงาน : B00
  ครั้งที่ปรับปรุง : -
  วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
สกอ. 2550 สมศ. กพร. คณะวิชา สำนัก/สถาบัน วิทยาเขต
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ 1.1 มีการกำหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการ พัฒนากลยุทธ์ แผนดำเนินงานและมีการกำหนดตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนให้ครบทุกพันธกิจ     1.3 แผนงาน/โครงการที่มีการประเมินผลการดำเนินงาน 1.3 แผนงาน/โครงการที่มีการประเมินผลการดำเนินงาน 1.3 มีการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
  1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กำหนด   1.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของสถาบัน อุดมศึกษา ในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน 1.1 มีการกำหนดปรัชญาหรือปณิธานตลอดจนมีกระบวน การพัฒนากลยุทธ์ แผนดำเนินงาน และมีการกำหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ 1.1 มีการกำหนดปรัชญาหรือปณิธานตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดำเนินงาน และมีการกำหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ 1.1 มีการกำหนดปรัชญาหรือปณิธานตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดำเนินงาน และมีการกำหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ
      1.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของสถาบันอุดมศึกษา ในส่วนของงบประมาณรายได้ 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กำหนด 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กำหนด 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กำหนด
    5.3 มีการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ     1.4 ระดับความสำเร็จของการสร้างความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาแห่งการจัดตั้งองค์กรให้กับบุคลากรของตนเอง    
2. การเรียนการสอน 2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร     2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร   2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
  2.2 มีกระบวนการที่เน้นการเรียนรู้เป็นสำคัญ 6.6 มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเฉพาะการเรียนรู้จากการปฏิบัติและประสบการณ์จริง 23.ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2.2 ระดับความสำเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งบุคคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม     2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งบุคคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม   2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งบุคคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม
  2.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 6.2 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ   2.4 จำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด   2.4 จำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด
  2.5 สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ 6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ 16.ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ 2.5 สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ   2.5 สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ
  2.6 สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ. 6.4 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ   2.6 สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ. 2.1 ร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 2.6 สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ.
  2.7 มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ 6.5 มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ (Professional Ethics) 8.ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา     2.7 มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์
    6.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด 22.ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด 2.13 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด   2.16 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด
    6.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   2.14 ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   2.17 ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
  2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจำทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน     2.7. มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจำทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน   2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจำทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
  2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำและประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา ๑ ปี 2.8 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
    1.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ทำงานตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา 4.1.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา      
  2.10 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ 1.3 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์       2.10 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์
  2.11 ระดับความพึงพอใจของนาย จ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 1.4 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 4.1.3 ระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต     2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต
  2.12 ร้อยละของนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ 1.5 จำนวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับ คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 4.1.4 จำนวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่าที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง ในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 2.9 จำนวนนิสิตหรือศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาในรอบ 5ปีที่ผ่านมา ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชาติและนานาชาติ   2.12 ร้อยละของนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาในรอบ 5ปีที่ผ่านมา ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชาติและนานาชาติ
    1.6 จำนวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา   2.11 จำนวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนิสิตที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบปีการศึกษา   2.14. จำนวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนิสิตที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบปีการศึกษา
    1.7 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ต่อจำนวน วิทยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด 4.1.5 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก 2.12 ร้อยละของจำนวนบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาหรือเทียบเท่าของนิสิตบัณฑิตศึกษา ที่ตีพิมพ์ ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาหรือเทียบเท่าทั้งหมด   2.15 ร้อยละของจำนวนบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาหรือเทียบเท่าของนิสิตบัณฑิตศึกษา ที่ตีพิมพ์ ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาหรือเทียบเท่าทั้งหมด
    1.8 จำนวนบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทั้งหมด        
  2.13 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เฉพาะสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย)     2.10 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   2.13 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 3.1 มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า     3.1 มีการจัดบริการแก่นิสิตและศิษย์เก่า   3.1 มีการจัดบริการแก่นิสิตและศิษย์เก่า
  3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์     3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบ ถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์   3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบ ถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
    6.8 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการพัฒนานักศึกษาต่อจำนวนนักศึกษา       3.4 ร้อยละของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนานิสิตต่อจำนวนนิสิตทั้งหมด
        3.3 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา   3.3 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
4. การวิจัย 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์     4.1 มีการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
  4.2 มีระบบการบริหารจัดการความรู้งานวิจัยและงานสร้างสรรค์         4.2 มีระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
  4.3 จำนวนเเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 2.2 จำนวนเเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ของสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 4.2.2 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจำ 4.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำและบุคลากรวิจัย   4.3 จำนวนเเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำและบุคลากรวิจัย
    2.3 จำนวนเเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ   4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำและบุคลากรวิจัย   4.4 จำนวนเเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำและบุคลากรวิจัย
    2.4 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนทำวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 4.2.3 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนทำวิจัย และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจำ 4.7 ร้อยละของอาจารย์ประจำและบุคลากรวิจัยที่ได้รับทุนทำวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำและบุคลากรวิจัย   4.8 ร้อยละของอาจารย์ประจำและบุคลากรวิจัยที่ได้รับทุนทำวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำและบุคลากรวิจัย
    2.5 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อ จำนวนอาจารย์ประจำ        
  4.4 ร้อยละของงานวิจัยและสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 2.1 ร้อยละของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 4.2.1 ร้อยละของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำ 4.4 ร้อยละของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำและบุคลากรวิจัย   4.5 ร้อยละของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำและบุคลากรวิจัย
    2.7 จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 4.2.5 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 4.5 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือนุสิทธิบัตรในปีการศึกษานั้น   4.6 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือนุสิทธิบัตรในปีการศึกษานั้น
  4.5 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ 2.6 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน referred journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำ 4.2.4 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำ 4.6 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน referred journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำและบุคลากรวิจัย   4.7 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน referred journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำและบุคลากรวิจัย
        4.8 ร้อยละของอาจารย์ประจำและบุคลากรวิจัยที่เข้าร่วมประชุมวิชาการและ/หรือนำเสนอวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ   4.9 ร้อยละของอาจารย์ประจำและบุคลากรวิจัยที่เข้าร่วมประชุมวิชาการและ/หรือนำเสนอวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. การบริการวิชาการแก่สังคม 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของสถาบัน         5.1 มีระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
  5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สังคม เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 3.2 ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษา/กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน/กรรมการ วิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ 4.3.3 ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ 5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นที่ปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อาจารย์ประจำ 2.11 ร้อยละของบุคลากรประจำที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นที่ปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อบุคลากรประจำ 5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นที่ปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อาจารย์ประจำ
  5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ 3.1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ 4.3.1 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ 5.2 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ 2.12 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่อบุคลากรประจำ 5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ
        5.5 จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารย์ประจำให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ   5.7 จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารย์ประจำให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ
  5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ   6.ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 7.6 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 3.6 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 7.10 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
  5.5 จำนวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (จำนวนศูนย์เครือข่าย) 3.5 จำนวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 4..3.4 จำนวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ      
    3.3 มีการนำความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย   5.3 มีการนำความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย   5.4 มีการนำความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย
    3.4 ค่าใช้จ่าย และมูลค่าของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมต่อ อาจารย์ประจำ   5.4 ค่าใช้จ่าย และมูลค่าของหน่วยงานในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมต่ออาจารย์ประจำ 2.13 ค่าใช้จ่าย และมูลค่าของหน่วยงานในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมต่อบุคลากรประจำ 5.5 ค่าใช้จ่าย และมูลค่าของหน่วยงานในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมต่ออาจารย์ประจำ
    3.6 รายรับของสถาบันในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพในนามสถาบันต่ออาจารย์ประจำ       5.6 รายรับของสถาบันในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพในนามสถาบันต่ออาจารย์ประจำ
      4.3.2 จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารย์ประจำให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ      
      4.3.5 ระดับความสำเร็จและประสิทธิผลของการให้บริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน      
6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 6.1 มีระบบและกลไกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม         6.1 มีระบบและกลไกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  6.2 มีผลงานหรือชิ้นงานในการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม          
  6.3 ประสิทธิผลในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม          
    4.1 ร้อยละของโครงการ/ กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมต่อจำนวนนักศึกษา 4.4.1 ร้อยละของโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรมต่อจำนวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 6.1 ร้อยละของโครงการ/ กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมต่อจำนวนนิสิต 2.15 จำนวนของกิจกรรม/โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 6.2 ร้อยละของโครงการ/ กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมต่อจำนวนนิสิต
    4.2 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริม เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมต่องบดำเนินการ 4.4.3 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่องบดำเนินการ     6.3 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่องบดำเนินการ
    4.3 มีผลงาน หรือชิ้นงานการพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม 4.4.4 จำนวนผลงาน หรือชิ้นงานการพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม      
    4.4 ประสิทธิผลในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรม 4.4.5 ระดับความสำเร็จและประสิทธิผลในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรม      
      4.4.2 ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรมต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด      
7. การบริหารและการจัดการ 7.1 สภาสถาบันใช้หลักธรรมภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันให้แข่งขันได้ในระดับสากล 5.1 สภาสถาบัน และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ขับเคลื่อนพันธกิจ และสามารถสะท้อนถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ และนำไปสู่เป้าหมายของการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม เน้นการกระจายอำนาจ โปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งมีความสามารถในการผลักดันสถาบันให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 13.ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 7.1 มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาลและภาวะผู้นำ 3.1 มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาลและภาวะผู้นำ 7.1 สภามหาวิทยาลัยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันมหาวิทยาลัยให้แข่งขันได้ในระดับสากล
  7.2 ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน         7.2 ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย
  7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์กรการเรียนรู้ 5.2 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้ โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก 20.ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์     7.3 มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์การเรียนรู้ โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก
  7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธำรงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   17.ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา 7.2 มีการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธำรงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 3.2 มีการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธำรงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 7.4. มีการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธำรงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
  7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 5.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 18.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร     7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย
  7.6 ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา   14.ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 7.3 ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน 3.3 ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน 7.6 ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคล ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน
  7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 5.9 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ   7.4 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 3.4 ร้อยละของบุคลากรประจำที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ
  7.8 มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา         7.8 มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา
          3.9 สัดส่วนของจำนวนบุคลากรในสำนักงานทั้งหมดต่อจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงาน  
  7.9 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล   5. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล 7.5 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล 3.5 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล 7.9 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
    5.11 ร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ 15. ระดับคุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 7.8 ร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ 3.11 ร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ 7.13 ร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ
      21. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   3.7 มีระบบการมอบหมายงานตามใบมอบหมายงาน (JA)  
          3.8 งานที่มีการวิเคราะห์และนำผลไปปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
8. การเงินและงบประมาณ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ     8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 4.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
        8.2 ร้อยละของเงินรายได้จริงจากภายนอกทั้งหมดต่อรายรับจริงทั้งหมด 4.2 ร้อยละของเงินรายได้จริงจากภายนอกทั้งหมดต่อรายรับจริงทั้งหมด 8.2 ร้อยละของเงินรายได้จริงจากภายนอกทั้งหมดต่อรายรับจริงทั้งหมด
  8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน 5.4 การใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน       7.11 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน
    5.6 สินทรัพย์ถาวรต่อจำนวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า)       8.3 สินทรัพย์ถาวรต่อจำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า
    5.7 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า)       8.4 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า
    5.8 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดำเนินการ       8.5 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดำเนินการ
    5.10 งบประมาณสำหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์ประจำ   7.7 งบประมาณสำหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์ประจำ 3.10 งบประมาณสำหรับการพัฒนาบุคลากรทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อบุคลากรทั้งหมด 7.12 งบประมาณสำหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์ประจำ
      9. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน      
      10. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ของสถาบันอุดมศึกษา      
      11.ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา      
      12.ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต   4.3 ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย และรายงานให้ผู้บริหารทราบ  
    6.9 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษา 19.ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษา 2.15 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศต่อนิสิต   2.18 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศต่อนิสิต
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 7.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง       9.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
  9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพนักศึกษา     9.1 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพนิสิต   9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพนิสิต
  9.3 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 7.ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 9.2 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5.1 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 9.3 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
          6.1 ระดับความสำคัญของการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน  
             


Faculty of Economics
50 Ngamwongwan Rd., Ladyao Chatujak Bangkok 10900
db_Started : 01-11-2553, Comments & Suggestion to fecoppk@ku.ac.th
โทรภายใน 1538 หรือ 02-579-1544 ext 5708