ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามหน่วยงานภายในคณะ รหัสรายงาน : P01
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการ พนักงาน ม. พนักงาน ร. พนักงาน ง. ลจ.ชั่วคราว ร. ลจ.ประจำรวม
คณะเศรษฐศาสตร์0 % 0 % 0 %1100 %0 %0 %0 %1
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 2438 % 12 % 1321 %2540 %0 %0 %0 %63
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร1426 % 12 % 1833 %2139 %0 %0 %0 %54
ภาควิชาสหกรณ์935 % 519 % 623 %623 %0 %0 %0 %26
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์0 % 0 % 0 %0 %1100 %0 %0 %1
ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์1777 % 0 % 0 %0 %523 %0 %0 %22
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์125 % 0 % 125 %250 %0 %0 %0 %4
สำนักงานเลขานุการคณะ3051 % 0 % 915 %814 %12 %0 %1119 %59
ศูนย์กิจการนานาชาติคณะเศรษฐศาสตร์9100 % 0 % 0 %0 %0 %0 %0 %9
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 0 % 0 % 0 %0 %0 %0 %0 %0
รวมทั้งหมด104747637011239
ร้อยละ44 3 20 26 3 5
ณ วันที่ 24/5/2561

กราฟแสดงร้อยละบุคลากรแยกตามหน่วยงาน
คณะเศรษฐศาสตร์   .42%
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์   26.36%
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร   22.59%
ภาควิชาสหกรณ์   10.88%
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์   .42%
ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์   9.21%
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์   1.67%
สำนักงานเลขานุการคณะ   24.69%
ศูนย์กิจการนานาชาติคณะเศรษฐศาสตร์   3.77%
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต   .00%
หน่วยงาน ร้อยละ